Urteil des BGH, Az. VIII ZB 10/03

BGH (zpo, vorschrift, beschwer, wert, gkg, bemessung, begründung, betrag, höhe, erwägung)
Fehler bei der Konvertierung.